Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter i Karlstads Rugby Klubb

Insamling av personuppgifter såsom personnummer, adresser, kontonummer och telefonnummer krävs för medlemsregistrering, licensering, utbetalning av ev. gjorda utlägg samt sökande av bidrag och stöd av stat och kommun.

KRK lämnar inte ut några personuppgifter till någon annan part än till ovanstående.

Personuppgifter kommer att handhas enbart av tränare i respektive grupper samt av kassör och övrig administrativ person.

Personuppgifter sparas upp till 5 år därefter kommer alla uppgifter att raderas.

En medlem kan ALLTID begära ett utdrag från KRK´s register genom en skriftlig begäran till KRK´s styrelse.

Vill en medlem ha en rättelse eller raderas från KRK´s register skall medlemmen begära detta skriftligt till KRK´s styrelse.

Vill en medlem ej finnas med på bild skall medlemmen meddela styrelsen detta.

Genom att lämna sitt personnummer till KRK vid medlemsanmälan har man därmed gett sitt samtycke till ovanstående lagring av personuppgifter.

För övrig information kring idrottsrörelsens hantering av personuppgifter hänvisas till Riksidrottsförbundet www.rf.se/personuppgifter. Där finns Riksidrottsförbundets Uppförandekod samt Integritetspolicy.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Karlstads Rugby Klubb